Trainer's Statistics as on 25-Sep-2022

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 12 9 5 4 40 30
Adhiraj S Jodha 8 6 1 3 33 24.24
D. Todywalla 8 5 9 6 47 17.02
S. K. Sunderji 8 5 3 5 50 16
Narendra Lagad 7 11 14 8 95 7.37
Faisal A. Abbas 7 10 2 9 54 12.96
Imtiaz A. Sait 5 6 10 11 66 7.58
Altaf Hussain 4 4 3 2 24 16.67
Shazaan Shah 4 0 1 0 27 14.81
Hosidar Daji 3 6 3 5 34 8.82
Nazzak B Chenoy 3 1 2 3 18 16.67
A. M. Jadhav 3 0 5 4 21 14.29
M. Narredu 2 5 5 5 30 6.67
M. K. Jadhav 2 4 2 2 24 8.33
S. Waheed 2 3 4 1 15 13.33
Bezan Chenoy 2 2 0 0 13 15.38
Ivor Fernandes 2 1 0 0 13 15.38
Sanjay Kolse 2 0 0 3 9 22.22
Karthik G. 1 5 5 4 43 2.33
Altamaash Ahmed 1 2 1 1 7 14.29
Vinesh 1 2 0 1 10 10
Rehanullah Khan 1 1 2 4 17 5.88
N. Karanjawala 1 0 4 2 8 12.5
Himmat Singh 1 0 2 0 7 14.29
Rajesh Narredu 1 0 1 0 2 50
B. Prithviraj 1 0 1 0 2 50
S. S. Shah 0 1 2 0 11 0
Deepesh Narredu 0 1 1 0 2 0
Subhag Singh 0 1 0 0 14 0
S. Ganapathy 0 1 0 0 3 0
Behram Cama 0 0 1 2 7 0
Asad Siddiqui 0 0 1 0 3 0
S. S.Attaollahi 0 0 1 0 1 0
Zadmal Singh 0 0 1 0 2 0
Nosher Cama 0 0 0 4 13 0
S. N. Joshi 0 0 0 2 16 0
Aravind G. 0 0 0 1 7 0
Adil Dajee 0 0 0 0 4 0
S. Narredu 0 0 0 0 1 0
H. J. Antia 0 0 0 0 34 0
Srinivas Reddy 0 0 0 0 1 0
Pradeep Annaiah 0 0 0 0 1 0
Vijay Kasbekar 0 0 0 0 7 0

SPONSORS

DRCMYSORE-NEWNOSHIRRAPTKOSSOUTHERN COMMANDSRS-LogoSAPOONAWALLATRUFFITvaishaliVILLOOYerawada-Stud-&-Agri-FarmyohanzavarayO-HOTEL