JOCKEYS LICENSED FOR THE SEASON 2022/23

 (As of 2nd August 2022)

" A" Licensed Jockeys"

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

1

A. Sandesh

52

20

P. S. Chouhan

53.5

2

Akash Agarwal

51.5

21

P. Trevor

53.5

3

Akshay

58

22

R. Ajinkya

53.5

4

Akshay Gaikwad

54

23

R. Rupesh

58

5

Amyn Merchant

52

24

R. Shelar

57

6

Bhawani Singh

53

25

Raghuveer Singh

50

7

B. Nikhil

50

26

Santosh G.

52

8

C. S. Jodha

53.5

27

Shrikant Kamble

52

9

D. A. Naik

57.5

28

S. A. Amit

51

10

D. R. Shubham

53

29

S. G. Prasad

51

11

D. S. Daman

58

30

S. J. Sunil

53.5

12

Dashrath Singh

50

31

S. Joseph

57

13

H. Zeeshan

47

32

S. Mosin

54.5

14

Hanumant Singh

53

33

S. P. Ranjane

57

15

H. G. Rathod

58

34

S. Sameer

56

16

K. Nazil

49

35

S. Zervan

53.5

17

M. Ayyar

54

36

T. Atul

58

18

N. Nadeem

43

37

T. S. Jodha

53.5

19

N. S. Parmar

48

38

Vikram Jodha

55

20

Neeraj Rawal

51

39

Vikram Walkar

56

21

Nirmal Jodha

51

40

Vishal N. Bunde

51

22

N. B. Kuldeep

51

41

Yash Narredu

53

 

" Apprentice Jockey"

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

Master Trainer

1

A. Prakash

51

-

2

A. S. Peter

49.5

-

3

Haridas Gore

49

Rehanullah Khan

4

Kirtish Bhagat

51.5

P. Shroff

5

M. S. Deora

49

-

6

Mustakim Alam

46

Narendra Lagad

7

N. K. Ashish

49

Faisal A. Abbas

8

P. S. Kaviraj

49

-

9

P. Shinde

49

-

10

P. Vinod

48

-

 

" B" Licensed Jockeys

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

1

A. Imran Khan

56

4

Vivek

54

2

C. Umesh

52

5

Y. S. Srinath

56

3

Prashant P. Dhebe

45

 

SPONSORS

DRCMYSORE-NEWNOSHIRRAPTKOSSOUTHERN COMMANDSRS-LogoSAPOONAWALLATRUFFITvaishaliVILLOOYerawada-Stud-&-Agri-FarmyohanzavarayO-HOTEL