Jockey's Statistics as on 24-Apr-2022

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
P. S. Chouhan 22 14 8 7 65 33.85
P. Trevor 22 11 6 5 52 42.31
Kirtish Bhagat 13 6 5 5 46 28.26
Neeraj Rawal 10 15 20 8 84 11.9
S. Zervan 10 10 12 7 65 15.38
N. S. Parmar 9 11 17 12 83 10.84
T. S. Jodha 9 10 13 9 78 11.54
A. Sandesh 9 6 5 5 40 22.5
C. S. Jodha 7 10 14 3 65 10.77
Suraj Narredu 7 7 1 1 19 36.84
Bhawani Singh 6 7 8 8 73 8.22
A. Prakash 6 2 4 2 45 13.33
Antony Raj S. 5 11 2 9 37 13.51
Dashrath Singh 4 4 5 7 47 8.51
A. K. Aniket 4 4 4 7 60 6.67
P. S. Kaviraj 3 6 8 7 47 6.38
P. Vinod 2 4 2 4 23 8.7
Yash Narredu 2 3 2 6 19 10.53
S. A. Amit 2 2 1 4 27 7.41
Akshay Kumar 2 1 4 1 15 13.33
Haridas Gore 2 1 0 0 9 22.22
A. S. Peter 1 6 3 2 39 2.56
K. Nazil 1 2 3 7 35 2.86
H. Zeeshan 1 1 5 4 35 2.86
C. Umesh 1 1 1 2 8 12.5
R. Rupesh 1 1 1 1 10 10
Akshay Gaikwad 1 1 0 1 15 6.67
Raghuveer Singh 1 0 2 0 18 5.56
Vishal N. Bunde 1 0 1 1 9 11.11
D. R. Shubham 1 0 0 1 8 12.5
Prashant P. Dhebe 1 0 0 1 10 10
Akshay 1 0 0 0 6 16.67
D. S. Daman 0 2 1 1 6 0
H. M. Akshay 0 2 0 1 6 0
A. Imran Khan 0 1 3 3 12 0
R. Shelar 0 1 1 1 24 0
S. Mosin 0 1 0 1 8 0
Mustakim Alam 0 1 0 0 11 0
Hanumant Singh 0 1 0 0 5 0
Mudassar Nazar 0 1 0 0 5 0
Shahrukh Khan 0 0 1 4 12 0
S. A. Gray 0 0 1 1 7 0
Shamaz Shareef 0 0 1 0 2 0
S. Sunil 0 0 1 0 2 0
N. B. Kuldeep 0 0 1 0 11 0
M. Ayyar 0 0 0 4 30 0
P. Shinde 0 0 0 3 17 0
Akash Agarwal 0 0 0 2 25 0
N. Nadeem 0 0 0 1 13 0
M. S. Deora 0 0 0 1 2 0
R. Ajinkya 0 0 0 0 1 0
Vikram Walkar 0 0 0 0 2 0
Mukesh Kumar 0 0 0 0 1 0
R. S. Bhati 0 0 0 0 2 0
S. J. Sunil 0 0 0 0 2 0
Shrikant Kamble 0 0 0 0 2 0
N. K. Ashish 0 0 0 0 4 0
Y. S. Srinath 0 0 0 0 1 0

SPONSORS

ARIONrattonsey123BROADACRES_MAHINDRABTCCSPDRCFORBESHOMIMEHTAHRCICNAGREEMGOCULDASMRCMyRCNMIRANIPoonawalla-groupRCTCRUSIPATELRWITCSHAPOORJISPARTANSTAYERSTAIULTRAUSHAZSP