Jockey's Statistics as on 23-Jan-2022

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
A. Sandesh 9 5 4 3 31 29.03
P. S. Chouhan 7 7 2 3 24 29.17
Kirtish Bhagat 6 2 1 1 17 35.29
Neeraj Rawal 5 5 6 2 25 20
P. Trevor 5 2 0 1 8 62.5
Suraj Narredu 4 0 0 0 6 66.67
T. S. Jodha 3 5 4 3 32 9.38
S. Zervan 3 3 7 0 22 13.64
Dashrath Singh 2 1 3 4 17 11.76
C. S. Jodha 1 4 2 1 18 5.56
P. S. Kaviraj 1 3 5 2 20 5
H. Zeeshan 1 1 2 0 13 7.69
A. K. Aniket 1 1 1 3 15 6.67
S. A. Amit 1 1 0 1 10 10
Yash Narredu 1 0 2 3 8 12.5
Akshay Kumar 1 0 2 0 5 20
P. Vinod 1 0 0 2 8 12.5
D. R. Shubham 1 0 0 1 4 25
Prashant P. Dhebe 1 0 0 0 4 25
Akshay 1 0 0 0 2 50
A. S. Peter 0 4 0 1 15 0
N. S. Parmar 0 3 5 5 26 0
Bhawani Singh 0 3 3 3 31 0
Antony Raj S. 0 2 0 5 9 0
A. Imran Khan 0 1 2 1 8 0
R. Shelar 0 1 0 1 9 0
Mudassar Nazar 0 1 0 0 4 0
S. A. Gray 0 0 1 1 4 0
A. Prakash 0 0 1 0 12 0
S. Sunil 0 0 1 0 1 0
R. Rupesh 0 0 1 0 3 0
C. Umesh 0 0 0 2 4 0
Vishal N. Bunde 0 0 0 1 3 0
M. Ayyar 0 0 0 1 11 0
Shahrukh Khan 0 0 0 1 5 0
S. Mosin 0 0 0 1 5 0
Vikram Walkar 0 0 0 0 1 0
N. Nadeem 0 0 0 0 6 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 2 0
K. Nazil 0 0 0 0 2 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 2 0
Mukesh Kumar 0 0 0 0 1 0
Raghuveer Singh 0 0 0 0 5 0
P. Shinde 0 0 0 0 3 0
Y. S. Srinath 0 0 0 0 1 0

SPONSORS

ARIONrattonsey123BROADACRES_MAHINDRABTCCSPDRCFORBESHOMIMEHTAHRCICNAGREEMGOCULDASMRCMyRCNMIRANIPoonawalla-groupRCTCRUSIPATELRWITCSHAPOORJISPARTANSTAYERSTAIULTRAUSHAZSP