Jockey's Statistics as on 25-Sep-2022

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
A. Sandesh 17 11 10 8 56 30.36
P. Trevor 11 14 5 0 44 25
N. S. Parmar 8 3 11 6 43 18.6
A. Prakash 7 2 1 4 18 38.89
P. S. Chouhan 6 5 4 5 25 24
Mustakim Alam 4 4 2 3 19 21.05
Dashrath Singh 4 4 0 2 27 14.81
R. Ajinkya 4 2 6 5 39 10.26
S. Zervan 4 0 2 5 34 11.76
T. S. Jodha 3 3 1 4 39 7.69
P. S. Kaviraj 3 1 1 1 22 13.64
P. Shinde 3 1 0 2 14 21.43
Haridas Gore 2 2 1 4 25 8
Antony Raj S. 2 2 1 3 17 11.76
C. S. Jodha 2 1 1 3 19 10.53
Suraj Narredu 2 0 2 0 6 33.33
Bhawani Singh 1 7 4 6 46 2.17
S. Saqlain 1 6 0 0 10 10
Yash Narredu 1 5 1 3 18 5.56
C. Umesh 1 2 1 1 9 11.11
M. S. Deora 1 1 3 4 21 4.76
Amyn Merchant 1 1 3 2 16 6.25
J. Chinoy 1 0 8 2 21 4.76
Vishal N. Bunde 1 0 5 1 21 4.76
A. Imran Khan 1 0 1 0 2 50
Santosh G. 1 0 0 1 5 20
K. Nazil 0 3 4 5 42 0
Y. S. Srinath 0 2 3 0 7 0
Kirtish Bhagat 0 2 2 0 5 0
Prashant P. Dhebe 0 1 2 3 20 0
Neeraj Rawal 0 1 1 3 7 0
S. J. Sunil 0 1 1 1 7 0
D. R. Shubham 0 1 1 0 8 0
N. B. Kuldeep 0 1 0 1 9 0
A. S. Peter 0 1 0 1 17 0
M. Ayyar 0 1 0 0 6 0
R. Rupesh 0 1 0 0 7 0
P. Vinod 0 0 1 2 14 0
Nirmal Jodha 0 0 1 0 5 0
Akshay Kumar 0 0 1 0 2 0
N. Nadeem 0 0 1 0 2 0
S. G. Prasad 0 0 0 1 15 0
D. A. Naik 0 0 0 0 1 0
Akash Agarwal 0 0 0 0 8 0
S. Sunil 0 0 0 0 1 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 5 0
S. Mosin 0 0 0 0 2 0
Shrikant Kamble 0 0 0 0 1 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 1 0
D. S. Daman 0 0 0 0 2 0
S. A. Amit 0 0 0 0 2 0
H. M. Akshay 0 0 0 0 2 0
Raghuveer Singh 0 0 0 0 2 0
H. Zeeshan 0 0 0 0 7 0
N. K. Ashish 0 0 0 0 5 0
R. Shelar 0 0 0 0 8 0

SPONSORS

DRCMYSORE-NEWNOSHIRRAPTKOSSOUTHERN COMMANDSRS-LogoSAPOONAWALLATRUFFITvaishaliVILLOOYerawada-Stud-&-Agri-FarmyohanzavarayO-HOTEL