JOCKEY'S STATISTICS

Jockey's Statistics as on 10/12/2023

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
N. Bhosale 6 2 2 1 12 50
Neeraj Rawal 2 5 1 3 16 12.5
Haridas Gore 2 2 2 2 15 13.33
Akshay Kumar 2 1 1 0 4 50
C. Umesh 2 0 1 2 5 40
P. Trevor 1 3 4 0 9 11.11
Mustakim Alam 1 1 2 1 17 5.88
T. S. Jodha 1 1 1 2 8 12.5
R. Ajinkya 1 1 1 1 6 16.67
A. K. Aniket 1 1 1 1 6 16.67
N. S. Parmar 1 1 1 0 7 14.29
C. S. Jodha 1 1 0 0 6 16.67
Yash Narredu 1 0 1 0 2 50
S. Saqlain 1 0 0 2 7 14.29
H. M. Akshay 1 0 0 0 2 50
J. Chinoy 1 0 0 0 3 33.33
Bhawani Singh 0 2 1 1 9 0
Vishal N. Bunde 0 1 2 0 10 0
Prashant P. Dhebe 0 1 1 0 4 0
P. Shinde 0 1 1 0 5 0
H. Zeeshan 0 1 0 0 3 0
K. Nazil 0 0 1 2 10 0
Y. S. Srinath 0 0 1 1 5 0
Amyn Merchant 0 0 0 2 7 0
P. S. Chouhan 0 0 0 2 3 0
S. G. Prasad 0 0 0 1 4 0
Shrikant Kamble 0 0 0 1 4 0
N. Nadeem 0 0 0 0 1 0
P. Vinod 0 0 0 0 1 0
R. Shelar 0 0 0 0 6 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 1 0
S. J. Moulin 0 0 0 0 6 0
S. J. Sunil 0 0 0 0 5 0
S. Mosin 0 0 0 0 1 0
S. Saba 0 0 0 0 3 0
Vivek G. 0 0 0 0 2 0