JOCKEY'S STATISTICS

Jockey's Statistics as on 27/11/2022

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
C. S. Jodha 2 0 0 1 7 28.57
N. S. Parmar 2 0 2 1 6 33.33
Suraj Narredu 2 0 0 2 5 40
R. Ajinkya 1 0 1 1 5 20
Amyn Merchant 1 0 0 0 4 25
J. Chinoy 1 0 1 0 5 20
Kirtish Bhagat 1 2 1 1 7 14.29
S. G. Prasad 1 0 0 0 4 25
P. S. Chouhan 1 0 0 1 5 20
P. Vinod 1 0 0 0 4 25
Vishal N. Bunde 1 0 2 0 6 16.67
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 1 0
Antony Raj S. 0 0 0 0 2 0
A. S. Peter 0 2 0 1 7 0
Bhawani Singh 0 1 2 1 9 0
C. Umesh 0 0 0 0 3 0
D. A. Naik 0 0 0 0 1 0
Haridas Gore 0 0 0 0 2 0
K. Nazil 0 0 2 0 4 0
Mustakim Alam 0 1 1 1 8 0
Neeraj Rawal 0 1 2 3 10 0
N. K. Ashish 0 0 0 0 2 0
Prashant P. Dhebe 0 1 0 0 4 0
P. Shinde 0 0 0 0 2 0
P. S. Kaviraj 0 0 0 0 2 0
P. Trevor 0 4 0 1 8 0
R. Shelar 0 0 0 0 3 0
S. J. Sunil 0 1 0 0 3 0
S. P. Ranjane 0 0 0 0 2 0
S. Saba 0 1 0 0 1 0
S. Zervan 0 0 0 0 2 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 1 0